Események

Új kiadvány az agrárinnováció témaköréből

Megjelent a székelyföldi agrárinnovációs folyamatok kutatására irányuló programsorozat ötödik kötete: A generációváltás esélyei. Agrárvállalkozók innovatív szerepe a székelyföldi térségben (szerkesztette Biró A.Zoltán,Magyar Ferenc,Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017). A programsorozat és a könyvkiadás a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány keretében zajlik, Intézetünk szakmai megbízása alapján, terepmunka és interjúsorozat révén vizsgálta a rurális elitté válás folyamatának jelenlegi helyzetét, valamint a kapcsolódó fejlesztéspolitikai  lehetőségeket.

A kiadvány tartalma: 

 

Szakképzés és térségi modernizáció

Csíki oktatási intézmények számára dolgozott ki Intézetünk olyan szakmai modellt, amely az iskolák térségi-társadalmi beágyazottságnak hosszú távú megerősítését célozza.
A néhány éve újraindult szakképzés fenntartható fejlesztése új kihívás az intézményeknek, a térségnek, a szakpolitikusoknak és döntéshozóknak egyaránt. A megoldás azonban – a beruházási és toborzási kérdések mellett – új megközelítést is igényel.

Székelyföld: társadalomtudományi megközelítések

A székelyföldi térség társadalmi folyamatairól (Székelyföld: társadalomtudományi megközelítések) készül tematikus szám a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata, a METSZETEK számára.   Megjelenés: 2018. évi 2. lapszám.
 „Fontos kutatási témává válik vidéki térségekben is az elitek társadalmi szerepének alakulása, a tudásformák egymáshoz való kapcsolódása, az innováció térnyerése, az intézmények működésének módja és hatékonysága, az identitás folyamatok elemzése, a változások mértéknek és ritmusának korlátot szabó kulturális minták vizsgálata. Mindez természetesen együtt jár az elemzési eljárások körének bővülésével is.  A székelyföldi  térség társadalmi folyamatai is két pólus köré rendeződnek. Változási igényeket, innovációs kezdeményezéseket, átalakulási folyamatokat látunk egyfelől, kivárási, védekezési vagy öndefiníciós trendeket másfelől. Elemezésre, szakmai értelmezésre vár, hogy az egyik vagy másik a pólushoz kapcsolható folyamatoknak melyek a jellemzői, miben áll társadalomformáló szerepük.” 

 

 

Kutatási program: pedagógusok a romániai magyar oktatásban

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízása alapján, az RMPSZ-szel szoros szakmai együttműködésben indítottuk a romániai magyar pedagógus társadalom egészét átfogó kutatási programot. A Program célja az, hogy megalapozott képet nyerhessünk ennek a kiemelten fontos és nagyszámú értelmiségi csoportnak a helyzetéről, szakmai opcióiról, kisebbségi oktatási rendszerünk humán erőforrásáról.

Térségi agrárinnovációt elemző program

A térségi agrárinnovációs folyamatok kutatására irányuló programsorozat keretében a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízása alapján zajlik a “Generációváltási folyamat  az agrárgazdaságban és a helyi fejlesztésben a székelyföldi régióban” tematikájú szakmai program. Az innovatív agrárvállalkozók megjelenése a térségben fontos új jelenség, potenciális változást hordoz, valamint egy új vidékfejlesztési paradigma kidolgozásának lehetőségét. Ennek a folyamatnak a sikere nagy mértékben függ attól, hogy az agrárinnováció térségi szereplői milyen módon és milyen mértékben tudnak olyan társadalmi-szakmai szerepeket kialakítani és elfogadtatni, amelyek ebben az ágazatban generációváltáshoz vezethetnek.

 

 

Bodó Julianna publikációja az antro-pólus új számában

Megjelent az ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszék folyóirata, az ANTRO-PÓLUS 2017.1-es száma. A közel háromszáz oldalas, on-line is olvasható kiadvány többféle műfajban, széles tematikai skálán közöl kulturális antropológia tárgyú írásokat. A Fókuszban: Gender rovatban  Bodó Julianna közöl tanulmányt “A nők szerepe a székelyföldi munkamigráció társadalmi folyamatában” címmel.
A folyóirat anyaga az alábbi linken érhető el:

Előadás Budapesten az Intézet 1989 előtti munkájáról

Az Interco-ssh európai projekt keretében került megszervezésre május 31-én  Budapesten "A magyar néprajz és a kulturális antropológia az 1990 előtti évtizedekben" című konferencia. Bodó Julianna meghívott előadóként vett részt a rendezvényen, előadásának témája: “A csíkszeredai KAM szakmai-kutatói tevékenységének alakulása a magyarországi szakmai kapcsolatok kontextusában az 1980-as években”. 

Bővebben a rendezvényről

Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben

Újraindult az Intézet kutatásieredményeit bemutató könyvsorozat  „ÁTMENETEK”  címmel (korábban: HELYZET KÖNYVEK). Az első kötet a térségi roma lakosság helyzetével foglalkozik (Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerkesztette: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp.340). A kötet áttekintést nyújt az elmúlt két és fél évtized intézeti kutatási programjairól, tanulmányairól.

Intézeti programokról a Marosvásárhelyi Rádióban

A Marosvásárhelyi Rádió Agyagási Levente által vezetett beszélgetőműsorának volt a vendége Biró A. Zoltán április 25-én. A műsor az aktuális  székelyföldi társadalmi folyamatokkal foglalkozott,  ennek keretében  - az Intézet korábbi és mai munkájának ismertetése mellett - a családi háztartások helyzete, az oktatáshoz és az iskolához való viszonyulás elemzése kapott nagyobb teret.   

Oldalak